About Us  Amdanom ni

Are you new to the church or the area? If so, you are very welcome! Please do click on our Visitor's page to get all the information about what goes on. 

Ydych chi'n newydd i'n heglwys ni, neu'r ardal? Croeso mawr i chi! Gweler dudalen hon os dach chi eisiau mwy o wybodaeth amdanom ni a be' dan ni'n wneud. 

We are a growing church made up of people from all walks of life, from communities in and around the Vale of Clwyd and the Dee Valley.  We love to see new people and we hope that you will feel at home.  Our Sunday morning services are fairly informal with time for worship, prayer and a message sharing and celebrating the good news about Jesus Christ. We share communion once a month. Our style of worship is contemporary with music led by various musicians.

Services and speaking are predominantly in English but we are a bilingual group and seek to worship in the heart language of the congregation; we worship through both Welsh and English, singing in the two languages at the same time. We believe that God has always got something to say to us from His Word, so we spend time listening to what he has to say through relevant preaching and teaching that is always rooted in the life changing message of the Gospel.

We have a crèche for little ones as well as Sunday school for a variety of ages.  


Rydym yn eglwys sy'n 'dyfu' efo pobl o bob oedran. Cymysg o bobl o gymunedau gwahanol yn Nyffryn Clwyd a Dyffryn Afon Dyfrdwy. Dyn ni'n wrth ein boddau'n gyfarfod pobl newydd, gobeithio bod chi'n teimlo'n gartrefol efo ni. Mae ein gwasanaethau bore Sul yn eitha anffurfiol efo amser i addoli, gweddio a chlywed y gair sy'n rhannu a dathlu'r newyddion da sydd gennym ni yn Iesu Grist. Rydym cynnig cymun unwaith y mis.  Mae ein dull o addoli yn gyfoes gyda cherddoriaeth ag arweinir gan amryw gerddorion.

Mae gwasanaethau a'r neges yn gyffredinol yn Saesneg ond rydym yn addoli yn y ddwy iaith; yn aml yn canu yn y ddwy iaith ar yr un pryd! Credwn fod Duw bob amser efo rhywbeth i'w ddweud i ni drwy Ei Air, felly rydym yn treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd ganddo i'w ddweud drwy bregethu ac addysgu perthnasol sydd bob amser wedi ei wreiddio yn neges yr Efengyl. 

Mae gennym crèche ar gyfer rhai bach yn ogystal ag Ysgol Sul i blant, a grwp bach i'r ieuenctid heyfd.

 
                                                           . copy-BUWlogoEng
undebbedyddwyr

We are a member of the Baptist Union of Wales and the Evangelical Alliance.

downloadIf you want to know more please select one of the links on the right.
Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdanom ni, dewiswch un o'r cysylltiadau sy ar y dde.